Hoạt động sản xuất
Sản xuất thuốc lá điếu

Nhà máy đang sản xuất các nhãn Thuốc lá điếu phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

  

  
 Thư viện ảnh